اسپرلوس
  • info@esperloosco.ir
  • 02126809347 | 02126809327
اسپرلوس

سیستم کاتالیزور الکترونیکی بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش آلایندگی خودرو های انژکتوری

ویژگی های برتر ما

منابع انسانی در مدیریت پروژه ها نقش بسزایی دارد ما منابع انسانی را مهم ترین سرمایه خود می دانیم

حریم خصوصی

ما به حریم خصوصی، محرمانگی و امنیت اطلاعات کامل مشتریان پایبند بوده و آن را یک اصل مهم می پنداریم

مشتری مداری

ما محصولات خود را بر اساس نیازهای اصل مشتریان خود طراحی و عرضه و با نظرات آن ها ارتقاء می بخشیم

ارزش مشتریان

ما برای وقت مشتریان ارزش قائل بوده و سرعت تصمیم گیری و ارائه خدمات سرلوحه تلاش های ما می باشد

فناوری روز

استفاده از فناوری های روز از اهداف اساسی ما میباشد

اسپرلوس

شـرکت سـانا تجـارت اسـپرلوس بـا هـدف حمایـت از نخبـگان کشـور عزیزمـان ایـران و کمـک بـه تجـاری سـازی دسـتاوردهای ایـن عزیـزان تشـکیل و در ایـن راسـتا اقـدام بـه سـرمایه گـذاری و تولیـد محصـوالت مختلـف دانـش محـور نمـوده اسـت. فعالیـت ایـن شـرکت در زمینـه هـای مختلـف ماننـد الکترونیـک، مکانیـک، انـرژی ، پلیمـر و شـیمی مـی باشـد .

دسـتگاه کاتالیـزور الکترونیکـی مذکـور کـه بـر روی انژکتـور خـودرو نصـب مـی گـردد قـادر بـه کاهـش 30 درصـدی مصـرف سـوخت و افزایـش قابـل توجـه شـتاب و راندمـان خــودرو شــده و آلایندگی را حداقــل 50 درصدکاهــش مــی دهــد ایــن کیــت همچنــان قـادر بـه افزایـش طـول عمـر کاتالیسـت خـودرو تـا 2 برابـر مـی گـردد.

بهینه سازی
_______________
افزایش شتاب
_______________
صرفه جویی
_______________
هوایی پاک
_______________
کاهـش هزینه ها
_______________

آدرس

تهران - جردن - ناهید شرقی - پ۴۴ واحد ۲

تلفن
  • 02126809347
  • 02126809327
  • 02126809321
  • 02122054628
پشتیبانی

info@esperloosco.ir